Navigacija

19D031DSP - Diskretni slučajni procesi u telekomunikacijama

Specifikacija predmeta
Naziv Diskretni slučajni procesi u telekomunikacijama
Akronim 19D031DSP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Uvod u diskretne slučajne procese u telekomunikacijama i ilustracija njihove primene u analizi telekomunikacionih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje slušalaca da prate odgovarajuću naučnu literaturu i kreativno koriste matematički aparat teorije diskretnih slučajnih procesa u svojim istraživanjima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Slučajnost u telekomunikacijama. Višedimenzionalne raspodele. Ortogonalnost i ciklostacionarnost. Gausovi i Poasonovi slučajni procesi. Procesi sa obnavljanjem. Markovljevi slučajni procesi. Markovljevi lanci. Primena Markovljevih modela za opis kanala u telekomunikacionom sistemu. Stohastička izračunavanja i stohastički algoritmi. Analiza pouzdanosti sistema sastavljenih od nepouzdanih komponenti.
   Sadržaj praktične nastave Domaći zadaci, projekat sa prezentacijom.
   Literatura
   1. A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986.
   2. R. Gallager, Discrete Stochastic Processes, Springer, 1996.
   3. J. F. Collet, Discrete Stochastic Processes and Applications, Springer, 2018.
   4. W. J. Gross, V. C. Gaudet, Stochastic Computing: Techniques and Applications, Springer, 2019.
   5. P. Brémaud, Discrete Probability Models and Methods: Probability on Graphs and Trees, Markov Chains and Random Fields, Entropy and Coding (Probability Theory and Stochastic Modelling), Springer, 2017.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, projekat sa prezentacijom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70