Navigacija

19D021VNM - Visokonaponska merenja u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Visokonaponska merenja u elektroenergetici
Akronim 19D021VNM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Tehnika visokog napona 1, Električna merenja.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa naprednim tehnikama i metodima visokonaponskih merenja u elektroenergetici. Poseban osvrt na nekonvencionalne tehnike merenja električnih veličina, kao i na postupke merenja parcijalnih pražnjenja sa ciljem preventivne nedestruktivne dijagnostike elemenata elektroenergetskih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti upoznati o naprednim tehnikama i metodima visokonaponskih merenja u elektroenergetici. Poseban osvrt će biti dat na nekonvencionalne tehnike merenja električnih veličina, kao i na postupke merenja parcijalnih pražnjenja sa ciljem preventivne nedestruktivne dijagnostike elemenata elektroenergetskih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Ispitivanje elektroenergetske opreme visokim naponom i udarnom strujom. Generisanje visokih napona i udarnih struja. Konvencionalni i nekonvencionalni metodi merenja. Optoelektronski uređaji za merenje struja i napona. Parcijalna pražnjenja - opis procesa, detekcija i merenje, lokacija. Planiranje visokonaponskih laboratorija. Primena statistike u tehnici visokog napona.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se svodi na izvođenje eksperimentalnih vežbi u laboratoriji i računskih zadataka u učionici.
   Literatura
   1. T. J. Gallagher, A.J. Pearmain : High voltage measurement, testing and design, John Willey & Sons, 1983.
   2. E. Kuffel, W.S. Zaengl : High voltage engineering, Pergamon press, 1994.
   3. W. Hauschild, W. Mosch : Statistical techniques for high voltage engineering, Peter Peregrinus, 1992.
   4. Mihailović P., Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Development of portable fiber optic current sensor for power systems monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 51, No. 1, Feb 2004, pp. 24-30.
   5. Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Practical application of fiber optic current sensor in power system harmonics measurement; Rad je prihvaćen za publikovanje u časopisu IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, izdanje u junu 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50