Navigacija

19D021FRU - Fleksibilni regulacioni uređaji u elektroenergetskim prenosnim mrežama

Specifikacija predmeta
Naziv Fleksibilni regulacioni uređaji u elektroenergetskim prenosnim mrežama
Akronim 19D021FRU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima regulacije tokova aktivnih i reaktivnih snaga u elektroenergetskim prenosnim mrežama. Upoznavanje funkcionisanja regulacionih uređaja baziranih na elementima energetske elektronike i definisanje njihovih mogućnosti u regulaciji tokova snaga u elektroenergetskim prenosnim mrežama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju modela i razvoj algoritama za analizu dejstva regulacionih uređaja u prenosnim mrežama. Osposobljavanje studenata za analizu uticaja fleksibilnih regulacionih uređaja na statičke i dinamičke performanse elektroenergetskog sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Elementi energetske elektronike velikih snaga. Strukture statičkih konvertora. Regulacija statičkih konvertora: regulatori osnovne učestanosti, PWM. Harmonici. HVDC i MTDC. Otočni, redni i mešoviti kompenzacioni sistemi. Regulacioni transformatori. Statički i dinamički modeli FACTS uređaja u analizi elektroenergetskih sistema. Modeli FACTS uređaja u OPF algoritmima.
   Sadržaj praktične nastave Nema
   Literatura
   1. Y.H. Song, A.T. Johns (Eds.) ''Flexible AC Transmission Systems (FACTS)'' IEE Press, London, United Kingdom, 1999.
   2. N.G. Hingorani, L. Gyugyi, ''Understanding FACTS – Concepts and Tehnology of Flexible AC Transmission Systems'' IEEE Press, New York, 2000.
   3. J. Arrillaga, N.R. Watson, ''Computer Modelling of Electrical Power Systems'', Wiley & Sons, LTD, Chichester, England, 2001.
   4. E. Acha, C. R. Fuerte-Esquivel, H. Ambriz-Pérez and C. Angeles-Camacho, ''FACTS – Modelling and Simulation in Power Networks'', Wiley & Sons, LTD, Chichester, England, 2004.
   5. Kalyan K. Sen, Mey Ling Sen, "Introduction to FACTS Controllers, Theory, Modeling and Applications", IEEE Press, Wiley & Sons, New Jersey, USA, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja na tabli, ilustracije u elektronskoj formi (video beam), simulacije na računaru
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50