Navigacija

13S114PP1 - Programski prevodioci 1

Specifikacija predmeta
Naziv Programski prevodioci 1
Akronim 13S114PP1
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Položeni kursevi: Objektno-orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Arhitektura računara
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima teorije formalnih jezika, sa osnovnim tehnikama konstrukcije jezičkih procesora, kompajlera i interpretatora i osposobljavanje studenata za upotrebu standardnih alata za konstrukciju jezičkih procesora i kompajlera.
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student po završetku kursa bude u stanju da: Demonstrira razumevanje, kritičku analizu i primenu važećih teorija, modela i tehnika iz oblasti konstrukcije programskih prevodilaca. Da bude u stanju da na formalan način opiše sintaksu jezika i primenom standarnih alata konstruiše jednostavnije jezičke procesore i translatore.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod, Leksička analiza, Generalne karakteristike mikroJave, Sintaksna analiza, Koncept i tehnike parsiranja, Korišćenje generatora parsera, Sintaksno-upravljano prevođenje, Tabele simbola, Objektno'-orijentisani konstrukti, Izvršno okruženje, Generisanje koda za virtuelne (mikrojava) i fizičke (x86) procesore, Jednostavni generator koda.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje ilustruju pojedine koncepte i tehnike obrađene na predavanjima. Praktičan projekat implementacije prevodioca (leksičkog analizatora, parsera, generatora koda za mikroJavu) koji student samostalno izrađuje.
Literatura
  1. Modern Compiler Implementation in Java 2nd Ed, A. W. Appel, Cambridge University Press, 2002
  2. Compilers/Principles, Techniques and Tools, 2ed, A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman, 2006.
  3. Zbirka zadataka iz Programskih prevodilaca 1, D. Velašević, D. Bojić, Akademska misao, 2001.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, samostalna izrada projekta
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 30