Navigacija

13S112OS1 - Operativni sistemi 1

Specifikacija predmeta
Naziv Operativni sistemi 1
Akronim 13S112OS1
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Objektno orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Osnovi računarske tehnike 2
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa namenom i funkcijama operativnih sistema, kao i osnovnim principima funkcionisanja, projektovanja i implementacije operativnih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Steći osnovna znanja o konceptima, algoritmima, principima, problemima i rešenjima vezanim za operativne sisteme uopšte, nevezano ni za jedan konkretan operativni sistem. Osposobiti studente da razumeju i koriste postojeće sisteme, kao i da samostalno projektuju i realizuju sopstvene specijalizovane sisteme.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://os.etf.rs/
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abDzlTFG-8CeOc3eyIWRGFFmmYD2UVtw1-CRXX8rFBrE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c68cf334-7511-4e4d-83c8-56d227a2afad&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Uvod u operativne sisteme: Osnovni pojmovi, Vrste računarskih i operativnih sistema. Upravljanje memorijom: Adresiranje, Organizacija i alokacija, Deljenje memorije. Upravljanje procesima: Procesi i niti, Implementacija procesa i niti, Raspoređivanje, Sinhronizacija. Ulazno-izlazni podsistem: Interfejs, Implementacija ulazno-izlaznog podsistema. Fajl sistem: Interfejs, Implementacija fajl sistema.
Sadržaj praktične nastave Isti kao i za teorijsku nastavu.
Literatura
  1. Dragan Milićev, "Osnovi operativnih sistema", Mikro knjiga, 2020.
  2. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., "Operating System Concepts," 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe sa demonstracijama, projekat.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 30
Kolokvijumi 40
Seminari