Navigacija

13S112AR - Arhitektura računara

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura računara
Akronim 13S112AR
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike 2
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima CISC i RISC arhitekture, prekidima i strukturom magistrale, ulazno/izlaznog sistema i sistema diskova.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju strukturu i funkcionisanje procesora SICS i RISC, magistrale, ulazno/izlaznog sistema i sistema diskova; koriste literaturu radi daljeg izučavanja ovih oblasti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura. CISC i RISC. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Magistrala. Arbitracija. Magistrale sa atomskim i podeljenim ciklusima. Više magistrala. Ulaz/izlaz. Periferije i kontroleri periferija. Programiranje. Opsluživanje prekida – poliranje i vektorisanje. Sistemi za skladištenje podataka. Diskovi i kontroleri diskova. Interfejsi.
Sadržaj praktične nastave Arhitektura. CISC i RISC. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Magistrala. Arbitracija. Magistrale sa atomskim i podeljenim ciklusima. Više magistrala. Ulaz/izlaz. Periferije i kontroleri periferija. Programiranje. Opsluživanje prekida – poliranje i vektorisanje. Sistemi za skladištenje podataka. Diskovi i kontroleri diskova. Interfejsi.
Literatura
  1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  3. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  4. W. Stallings, Computer Organization And Architecture: Designing For Performance, Pearson, 2012
  5. A. Tanenbaum, Arhitektura i organizacija računara, Mikro knjiga, 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0