Navigacija

13S091NJN - Nemački jezik - niži

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik - niži
Akronim 13S091NJN
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta razvoj jezičkih veština u jeziku struke (čitanje i razumevanje tekstova), usavršavanje komunikativne kompetencije u oblasti struke, razumevanje, izražavanje i interakcija u profesionalnom kontekstu, razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u pisanju i govoru
   Ishodi učenja (stečena znanja) sposobnost pisanog i usmenog izražavanja i interakcije u situacijama profesionalne upotrebe jezika, proširen terminološki fond, ovladavanje leksičkim sredstvima specifičnim za svakodnevnu i profesionalnu komunikaciju
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave rad na problemima struktura tipičnih za jezik struke
   Sadržaj praktične nastave proširivanje terminološkog fonda imanentnog stručnoj oblasti, ovladavanje tehnikama pisanog i usmenog izražavanja o problemima i rezultatima iz date oblasti (prikazi, izlaganja, kraći referati), proširivanje obrazaca govorne delatnosti putem diskusija o stručnim problemima, razvijanje sposobnosti čitanja specifične stručne materije na nivou globalnog, selektivnog i orijentacionog
   Literatura
   1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
   3. Guenter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag fuer Deutsch, Ismaning 2002.
   4. V. Eismann, Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen Verlag, Berlin 2010 2
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe, prezentacije, diskusije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0