Navigacija

13S081PM2 - Praktikum iz matematike 2

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz matematike 2
Akronim 13S081PM2
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Proširivanje tema iz Matematike 1 i 2, predviđeno za studente sa boljim predznanjem. Osposobljavanje studenata da prepoznaju i rešavaju određene probleme sa kojima će se sresti u predmetima softverskog inženjerstva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je sposoban da prepozna probleme iz svoje struke i da ih reši koristeći integralni račun, teoriju grafova, diskretnu verovatnoću, matrice i linearne transformacije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Višestruki integrali, rekurentne relacije, funkcije generatrise, grafovi, diskretna verovatnoća, linearni operatori i transformacije, kanonička forma matrice.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje raznih zadataka i problema koji prate teorijski deo kursa.
  Literatura
  1. Cvetković D,Lacković I,Merkle M,Radosavljević Z,Simić S,Vasić P, Matematika 1-Algebra,Akad.Misao 2006.
  2. Vasić B,Iričanin B,Jovanović M, Malešević B,Madžarević T,Mihailović B,Radosavljević Z,Simić S,Cvetković D: Zbirka zadataka iz Matematike 1 -prvi i drugi deo. Akad.Misao 2006.
  3. M.Merkle: Matematička analiza za studente tehnike.Akad.Misao 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja,vežbe,diskusije, domaći zadaci.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 40 Pismeni ispit 15
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 15
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0