Navigacija

13S074IOA - Inženjerski optimizacioni algoritmi

Specifikacija predmeta
Naziv Inženjerski optimizacioni algoritmi
Akronim 13S074IOA
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim klasama optimizacionih algoritama koji se koriste u inženjerstvu i IT struci.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za praktičnu primenu optimizacionih algoritama pri rešavanju praktičnih problema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Terminologija. Formalni zapis optimizacionih problema. Klasifikacija optimizacionih problema. Slučajno pretraživanje, sistematsko pretraživanje, tradicionalni metodi, simpleks algoritam, genetički algoritam, simulirano kaljenje, kretanje jata i diferencijalna evolucija. Višekriterijumska optimizacija. Pareto front i njegovo određivanje. Poređenje performansi algoritama. Inženjerski primeri optimizacija.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, rad na računaru i samostalna izrada projekata.
Literatura
  1. Z. Michalewicz, D.B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics, Springer; 2nd edition, 2004.
  2. Xin-She Yang, Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications, Wiley, 2010.
  3. D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley Professional, 1989.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, prezentacije, auditorne vežbe i samostalna izrada projekata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari