Navigacija

13M111PSI - Principi softverskog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Principi softverskog inženjerstva
Akronim 13M111PSI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima softverskog inženjerstva. Kurs obrađuje različite aspekte životnog ciklusa softvera: specifikaciju, dizajn, implementaciju, testiranje, održavanje, elekente upravljanja projektom. Student prolazi kroz praktičan projekat vezan za kompletan razvoj softverskog projekta
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student po završetku studija bude u stanju da: Demonstrira razumevanje, kritičku analizu i primenu važećih teorija, modela i tehnika iz oblasti softverskog inženjerstva. Da stekne osećaj za timski rad. Da razume veb tehnologiju i razvija aplikacije za veb.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Teme uključuju modele životnih ciklusa softvera, proces specifikacije, projektovanja, testiranja i validacije softvera, aktivnosti održavanja, procene troškova i napora, upravljanja konfiguracijom i promenama, evolucije i reinženjeringa. Osnovni koncepti i razvoj softvera za veb.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje ilustruju pojedine koncepte i tehnike obrađene na predavanjima. Praktičan projekat implementacije realnog softverskog projekta kroz timski rad.
Literatura
  1. I. Sommerville, Software Engineering , 10. ed. Pearson, 2016
  2. Patterns of Enterprise Application Architecture, M. Fowler, Addison-Wesley, 2003
  3. PHP Development in the Cloud, I. Jansch, B.C. Vito, Blue Parabola, 2011.
  4. Jovan Popovic, Testiranje softvera u praksi, CET, 2014
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, izrada semestralnog projekta, koji se radi u timovima (3-4 studenta) kroz 8 faza.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 40
Kolokvijumi 30
Seminari 0