Navigacija

13M091EK - Ekonomija

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomija
Akronim 13M091EK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studentima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu ukaže na aktuelne promene u ekonomskom okruženju, fokusira ključne izazove uspešnog funkcionisanja privrede i afirmiše sticanje multidisciplinarnih znanja kao ključnog preduslova za uspešno pozicioniranje u savremenom poslovnom okruženju.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču bazična znanja iz oblasti ekonomije. Osposobljeni su da primenjuju stečena znanja u praksi i rade u timu, kao i da pripremaju i obrazlažu posebne projekte. Osposobljeni su i da analiziraju tržišnu strukturu u kojoj posluje neko preduzeće.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Obim i struktura predmeta je prvenstveno prilagođena potrebama studenata Elektrotehničkog fakulteta. Shodno tome, struktura predmeta je tako postavljena da na temelju izučavanja fundamentalnih segmenta ekonomske nauke, pruži osnov za analizu aktuelne problematike iz domena mikro, makroekonomije i međunarodne ekonomije.
    Sadržaj praktične nastave Analiza primera iz prakse, studije slučaja.
    Literatura
    1. Mankju, G.N. Ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2016
    2. Popovčić-Avrić, S. Ekonomija, Skripta, ETF, Beograd, 2015
    3. Razne studije slučajeva i prateći materijali
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja,vežbe, prezentacije studija slučajeva, diskusije na zadatu temu.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi
    Seminari 20