Navigacija

13M081SPEF - Specijalne funkcije

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalne funkcije
Akronim 13M081SPEF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Poznavanje matematičke analize, Kompleksne analize,teorije funkcija, kombinatorne analize
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa ortogonalnim polinomima i Beselovim funkcijama i njihovim primenama u elektrotehnici,elektromagnetici, telekomunikacijama i kvantnoj mehanici. Proučavaće se i linearne i nelinearne diferencijalne jednačine .
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenta da prepoznaje i rešava probleme iz elektrotehnike u kojima se pojavljuju Specijalne funkcije i odgovarajuće diferencijalne jednačine kao matematički model.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ortogonalni polinomi,Beselovi funkcije i polinomi, Hipergeometrijska funkcija,Laplasova diferencijalna jednačina, Specijalni brojevi, Primena u kombinatornoj analizi
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje raznih problema i jednačina primenom Specijalnih funkcija.
  Literatura
  1. D.S.Mitrinović : UVOD U SPECIJALNE FUNKCIJE. Građ.knjiga.Beograd 1980
  2. N.P.Cakić : Specijalne funkcije i jednačine matematičke fizike. Skripta
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 15 sati nastave + 15 sati vežbi na tabli + 7,5 sata konsultacija u vezi sa domaćim zadacima, ispitna kraju kursa. Studenti bi trebalo da provedu 42 sati u učenju i rešavanju vežbi samostalno, 1,5 sati nedeljno tokom semestra i dodatnih 20 sati kasnije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0