Navigacija

13M081OPRA - Odabrana poglavlja iz realne analize

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz realne analize
Akronim 13M081OPRA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Poznavanje klasične matematičke analize.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa prostorima sa merom, Banahovim , Lp i Hilbertvim prostorima kao i toerijom funkcija na tim prostorima definisanim, kao i teorijom Furijeovih redova na Hilbertovim prostorima..
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje kandidata za primenu matematičkih teorija realne analize u primenjenim oblastima elektrotehničkih nauka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Definicija prostora sa merom, Lebegova mera i Lebegov integral. Banahovi prostori, Han Banahova teorema, dualni prostori, Risova teorema o reprezentaciji. Lp i Hilbertvi prostori, ortogonalni sistemi, projekcije. Furijeovi redvi i uslovi konvergencije na Hilbertovim prostorima
  Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme, student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio slušajući teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim-elektrotehničkim predmetima, uz korišćenje matematičkih programskih paketa.
  Literatura
  1. A. Bruckner, J. Bruckner, B. Thomson; Real analysis; Prentice -Hall Int. , London 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, informisanja studenata preko interneta i individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva. Diskusije u vezi sa domaćim zadacima u toku semestra, kolokvijum na kraju kursa.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0