Navigacija

13M071SAP - Softverski alati za projektovanje antena

Specifikacija predmeta
Naziv Softverski alati za projektovanje antena
Akronim 13M071SAP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa savremenim softverskim alatima za elektromagnetsko modelovanje. Ovladavanje tehnikama za projektovanje antena pomoću softverskih alata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Obučavanje studenata za samostalno projektovanje antena pomoću softverskih alata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Numeričke metode za 3D modelovanje antena/rasejača: MoM, FEM, TLM, FDTD, PO, GO, hibridne metode. Pregled softverskih alata: NEC, MiniNEC, SuperNEC, WireZeus, AWAS, OSU code, FEKO, IE3D, HFSS, CST, WIPL-D. Napredne tehnike modelovanja sa fokusom na žičane antene (dipol, jagi, helikoidalne), levak antene, reflektorske antene, mikrostrip antene i antenske nizove. Kola za prilagođenje. Optimizacija.
  Sadržaj praktične nastave Rad na računaru, praktična upotreba softvera WIPL-D za projektovanje antena.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0