Navigacija

13M071PRMF - Projektovanje mikrotalasnih filtara

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje mikrotalasnih filtara
Akronim 13M071PRMF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Izlaganje temeljnih znanja projektovanja mikrotalasnih filtara. Uvod u sintezu električnih mreža. Osnovi projektovanja standardnih mikrotalasnih filtara, kao što su filtri sa odsečcima i ograncima vodova, samerljivi filtri, filtri sa ivičnom spregom, filtri sa paralelnom spregom, interdigitalni filtri, češljasti filtri i filtri-ukosnice.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje osnovnih koncepata i koraka prilikom projektovanja filtra. Prepoznavanje specifikacije filtra i tehnoloških ograničenja. Projektovanje standardnih mikrotalasnih filtara sintezom, podešavanjem i optimizacijom. Verifikacija projekta filtra simulacijom na nivou mikrotalasnog kola.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovne veličine, koncepti i koraci u projektovanju mikrotalasnih filtara: specifikacija, aproksimacija, realizacija, implementacija, studija imperfekcija, podešavanje, optimizacija. Sinteza LC filtara. Fosterova, Kauerova, i Darlingtonova procedura. Imitansni invertori, Ričardsova transformacija, Kurodini identiteti. Realizacija odsečcima i ograncima vodova. Filtri sa spregnutim rezonatorima.
   Sadržaj praktične nastave Simulacija na računaru. Izrada laboratorijskog prototipa.
   Literatura
   1. Milka Potrebić, Dejan Tošić, Projektovanje mikrotalasnih filtara, Akademska misao, 2019.
   2. Ferran Martin, Lei Zhu, Jiasheng Hong, Francisco Medina, Balanced Microwave Filters, John Wiley & Sons, Hoboken, 2018.
   3. Protap Pramanick, Prakash Bhartia, Modern RF and Microwave Filter Design, Artech House, Norwood, 2016.
   4. J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
   5. M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari