Navigacija

13M071FMS - Formiranje mikrotalasnih slika

Specifikacija predmeta
Naziv Formiranje mikrotalasnih slika
Akronim 13M071FMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa dobijanjem slike i ispitivanjem parametara nepoznatog objekta pomoću elektromagnetskih merenja. Predstavljanje osnovnih tehnika inverznog rasejanja u vremenskom i frekvencijskom domenu. Prikazivanje praktičnih primena ove oblasti u neinvazivnom ispitivanju materijala i medicinskoj dijagnostici. Pružanje uvida u savremene mikrotalasne sisteme koji se koriste za dobijanje slike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje teorijskog i praktičnog znanja koje omogućava studentu samostalno formulisanje i rešavanje problema iz oblasti formiranja mikrotalasnih slika i inverznog rasejanja. Razumevanje principa rada tipičnih mernih sistema koji se koriste za dobijanje slike i ispitivanje sastava nepoznatih objekata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elektromagnetsko rasejanje. Inverzno elektromagnetsko rasejanje. Matematički modeli i merne konfiguracije koji se koriste za dobijanje slike na osnovu elektromagnetskih merenja. Osnovne tehnike za rekonstrukciju. Primene. Merni uređaji i sistemi.
  Sadržaj praktične nastave Projekti studenata.
  Literatura
  1. M. Pastorino, Microwave imaging, Wiley, 2010.
  2. W. C. Chew,Waves and Fields in Inhomogenous Media, Wiley - IEEE Press, 1999.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, kao i samostalni projekti studenata pomoću računara.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari