Navigacija

13M063SP - Senzori u biomedicini

Specifikacija predmeta
Naziv Senzori u biomedicini
Akronim 13M063SP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima konverzije "biosignala" iz tkiva u električni signal pogodan za dalje procesiranje i primenu u dijagnostici i lečenju
  Ishodi učenja (stečena znanja) Primena u dijagnostici osnovnih principa konverzije "biosignala" iz tkiva u električni signal.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Detekcija biosignala na molekularnom nivou: biohemijski agensi, aktivnost bakterija, detekcija metalnih jona i virusa, međućelijski procesi. Bioreceptori za prepoznavanje specifičnih hemijskih kompleksa-laboratorija u čipu, elektronski nos, veštačko oko. Primene: medicina, kontrola industrijskih procesa, farmaceutska industrija, mikrobiologija, zaštita životne sredine, vojne primene.
  Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji.
  Literatura
  1. Ne postoji jedinstvena literatura koja pokriva ceo kurs. Sensors Applications, Vol. 3, Sensors in Medicine and Health Care - [Book Review] P.H. King; Engineering in Medicine and Biology Magazine, IEEE; Internet adrese za senzore: IEEE Sensors http://www.ewh.ieee.org/tc/sensors/
  2. IEEE Nanotechnology http://www.ewh.ieee.org/tc/nanotech/
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, laboratorijske vežbe, projekat i istraživanje
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 60
  Seminari 0