Navigacija

13M061S - Spintronika

Specifikacija predmeta
Naziv Spintronika
Akronim 13M061S
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptom spina elektrona. Upoznavanje sa osnovnim principima spintroničkih naprava. Uvođenje pojma magnetskih poluprovodnika. Upoznavanje sa postojećim primenama spintronike u izradi MRAMa i logičkih kola.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Izučavanjem ovog predmeta student se upoznaje sa osnovnim konceptima nove naučne discipline u kojoj je nosilac informacije spin elektrona. Predmet priprema studenta za razumevanje i prihvatanje novih tehnologija koje svoj rad baziraju na spintronici.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kvantno-mehaničko razmatranje spina. Spin u poluprovodnicima. Rašba i Drezelhaus efekat. Feromagnetski III-V poluprovodnici i njihove heterostrukture. Injekcija spina i transport. Koherencija i precesija spina. Optička manipulacija i čuvanje spinske koherencije. Kjubit. Gigantska magnetootpornost.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Dejan Gvozdić:"Uvod u spintroniku", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1s/?p=materijali
   2. J. Fabian, A. Matos-Abiague, C. Ertler, P. Stano, I. Zutic, "Semiconductor Spintronics," Acta Physica Slovaca 57, 565 (2007)
   3. U.Ekenberg and D.M. Gvozdić, Chapter 11: „Spin Splitting in Modulation-Doped Semiconductor Quantum Wells,“ in "Quantum Wells: Theory, Fabrication and Applications," Nova Science Publishers, 2009;
   4. D.D.Awschalom, D.Loss, N.Samarth: "Semiconductor Spintronics and Quantum Computation", Springer, 2002.
   5. Supriyo Bawdyopadhyay, Marc Gahay, "Introduction to spintronics," CRC Press, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0
   Metode izvođenja nastave Predmet se izvodi putem predavanja. Deo aktivnosti sprovode i sami studenti kroz pripremu projekta sa prezentacijom ili kroz izradu naučnog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70