Navigacija

13M061OMM - Optičke mreže sa multipleksiranjem po talasnim dužinama (DWDM)

Specifikacija predmeta
Naziv Optičke mreže sa multipleksiranjem po talasnim dužinama (DWDM)
Akronim 13M061OMM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema, poželjan preduslov Optičke mreže (OF4OM ili OT4OM)
  Ciljevi izučavanja predmeta 1) Upoznavanje studenata sa WDM tehnologijom. 2) Objašnjenje funkcionisanja modernih optoelektronskih naprava koje se koriste u WDM mrežama. 3) Upoznavanje studenata sa mernim tehnikama i opremom koja se koristi u WDM mrežama. 4) Implementacija DWDM mreža.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti: 1) upoznaju modernu tehnologiju, 2) steknu saznanja o funkcionisanju, konstrukciji i održavanju i 3) ovladaju mernim metodama i instrumentacijom koja se koristi za održavanje i otklanjanje kvarova, u WDM mrežama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Porast optičkog prenosa podataka. WDM prenos signala: slabljenje, disperzija i nelinearni efekti. WDM u optičkim mrežama: elementi mreže, optoelektronske (OETN) i optičke transportne mreže (OTN). Prednosti WDM u odnosu na SONET/SDH. Merenja u WDM mrežama. Eksperimentalne mreže: HORNET i druge.
  Sadržaj praktične nastave Poseta preduzećima koja razvijaju WDM tehnologiju.
  Literatura
  1. Optičke mreže sa multipleksiranjem po talasnim dužinama - (D)WDM, skripta, P. Matavulj, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2011.
  2. Stamatios V. Kartalopoulos: DWDM – Networks, Devices and Technology, John Wiley &Sons, 2001.
  3. Achyut K. Dutta and Niloy K. Dutta and Masahiko Fujiwara: WDM Technologies: Active Optical Components, Elsevier Science (USA), 2002.
  4. Guide to WDM Technology and Testing, EXFO, Electro-Optical Engineering Inc., 2000.
  5. Optičke pristupne mreže, skripta, J. Radunović, P. Matavulj, Akademska misao, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava (kolokvijum 50 + pismeni ispit 50); projektni zadaci ili istraživački rad (projekat ili publikovan rad 70 + usmeni ispit ili prezentacija rada 30).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0