Navigacija

13M061NEF - Neutronska fizika

Specifikacija predmeta
Naziv Neutronska fizika
Akronim 13M061NEF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama fizike neutrona. U okviru ovog predmeta stiču se znanja koja omogućavaju studentu da savlada osnovne principe na kojima se zasniva primena neutronskog zračenja u industriji, medicini i istrazivanjima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Omogućava studentima da steknu osnovna znanja potrebna za rad u oblasti fizike nuklearnih reaktora i nuklearne energetike kao i u oblasti industrijske i medicinske primene izvora neutrona.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Svojstva neutrona. Izvori neutrona. Kinetika neutrona. Difuziona jednačina. Jednogrupna difuziona teorija. Usporavanje neutrona. Rezonantna apsorpcija neutrona. Termalizacija neutrona. Multigrupna teorija. Elementi proračuna fizike neutrona. Bolcmanova jednačina. Teorija perturbacije. Pregled problema konstrukcije jezgra.
  Sadržaj praktične nastave Prati teme izložene na časovima teorijske nastave.
  Literatura
  1. P. Reuss, Neutron Physics, EDP Sciences, 2008.
  2. N. A. Vlasov, Neutroni, Moskva, 1955.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova računskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30