Navigacija

13M061MNR - Metodologija naučnog rada

Specifikacija predmeta
Naziv Metodologija naučnog rada
Akronim 13M061MNR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta Metodologija naučnog rada je da se studentima prikaže naučni metod i pokaže postupak kako se naučno otkriće pretvara u naučno delo (članak, monografija, teza) spremno za objavljivanje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student bi trebalo da stekne veštinu pisanja naučnog članka ili teze, odnosno naučnog projekta.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kurs je podeljen na sledeće lekcije: Principi naučnog rada; Pristup naučnoj literaturi; Analiza i prezentacija podataka; Pisanje naučnog članka; Prepiska sa urednikom; Pisanje naučnih projekata.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Z.V. Popović: "Kako napisati i objaviti naučno delo", Akademska misao, Beograd, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0
   Metode izvođenja nastave predavanja i izrada projekta u formi naučnog rada
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50