Navigacija

13M061MMRS - Metrologija i merni računarski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Metrologija i merni računarski sistemi
Akronim 13M061MMRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa: savremenim načinom obrade i prikazivanja mernih rezultata u skladu sa međunarodnim standardima; statističkim metodama analize mernih rezultata; standardnim i kvantno-mehaničkim metodama praktičnog ostvarivanja jedinice SI.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Izražavanje merne nesigurnosti u skladu sa međunarodnim standardima i propisima. Izbor adekvatne merne opreme. Umrežavanje programabilnih instrumenata pomoću različitih industrijskih protokola. Upotreba personalnog računara kao mernog instrumenta.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Međunarodni metrološki sistem. Izražavanje merne nesigurnosti u skladu sa međunarodnim standardima i propisima. Definicije osnovnih i izvedenih jedinica SI i njihova realizacija. Savremene tendencije razvoja merne instrumentacije. Automatizacije procesa merenja primenom računara i mikroprocesora.
  Sadržaj praktične nastave Izražavanja merne nesigurnosti za slučaj merenja neelektričnih i električnih veličina. Principi apsolutne realizacije osnovnih i izvedenih jedinica SI. Programabilni merni instrumenti i industrijski standardi za njihovo povezivanje. Primena personalnog računara kao merno-akvizicionog instrumenta.
  Literatura
  1. P. Osmokrović, M. Vujisić, K. Stanković - Merna nesigurnost (Akademska misao, Beograd, 2009)
  2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (BIPM,ISO,OIEML, Paris, 1995)
  3. D. Stanković - Fizičko tehnička merenja (senzori) (Univerzitet u Beogradu, 1997)
  4. Odabrana poglavlja iz metroloških monografija.
  5. V. Drndarević - Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja (Akademska misao, Beograd, 2003)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0