Navigacija

13M061FMS - Fizika medicinskog slikanja

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika medicinskog slikanja
Akronim 13M061FMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa problemima fizike medicinskog slikanja u oblasti nuklearne medicine i radiologije. U okviru ovog predmeta stiču se aktivna znanja koja omohućavaju studentu da ih koristi za rešavanje problema u okviru fizike medicinskog slikanja..
  Ishodi učenja (stečena znanja) Omogućava studentima da mogu uspešno raditi u raznim oblastima medicinskog slikanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fizika snimanja sa X-zracima (stvaranje, transport i detekcija). Interakcija zračenja sa materijalom. CT brojevi. Transportna jednačina za fotone i neutrone. Monte Karlo metode u transportu fotona, neutrona, elektrona i protona. Upoznavanje sa MCNP programiranjem. Simulacija radiografskog snimanja. Fizika ultrazvuka (prostiranje talasa i Doplerov efekat). Fizika nuklearne magnetne rezonance.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe i domaći zadaci.
  Literatura
  1. William R. Hendee, E. Russel Ritenour, "Medical Imaging Physics", Fourth Edition, Wiley-Liss
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe domaći zadaci
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70