Navigacija

13M061FKSM - Fizika kondenzovanog stanja i novih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika kondenzovanog stanja i novih materijala
Akronim 13M061FKSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje master studenata sa osnovama kvantne hemije makromolekula i fizikom kondenzovanog stanja, kao i svojstvima i inženjeringom različitih klasa biomaterijala i elektromaterijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da:  Dublje razumeju svojstva biomaterijala i elektromaterijala  Šire sagledavaju mogućnost inženjeringa materijala u biomedicini i elektrotehnici
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kvantna hemija makromolekula (Hibridizacija orbitala. Struktura i dinamika). Fizika kondenzovanog stanja (Kvazičestice. Struktura i dinamika). Biomaterijali (Metali. Keramike. Polimeri. Kompoziti. Bioderivati). Elektromaterijali (Poluprovodnici, Ugljenični materijali, Provodni polimeri. Provodnici, Superprovodnici. Dielektrici, Fotonski kristali. Magnetici, Metamaterijali).
  Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama.
  Literatura
  1. D.Raković, Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala, AM, 2000.
  2. Grupa autora, Biomaterijali, D. Raković, D. Uskoković, ured., Institut tehničkih nauka SANU & Društvo za istraživanje materijala, Beograd, 2010.
  3. D.Raković, Osnovi biofizike, 3. izd., IASC & IEFPG, Beograd, 2008.
  4. L.A.Gribov, S.P.Mushtakova, Kvantovaya himiya, Gardariki, Moskva, 1999, In Russian.
  5. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40