Navigacija

13M061ESV - Energija sunca i vetra

Specifikacija predmeta
Naziv Energija sunca i vetra
Akronim 13M061ESV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje tehnike konverzije energije sunca u mehaničku, toplotnu, električnu i hemijsku energiju sa posebnom analizom korišćenja energije vetra. Priprema studenata za projektovanje, razvoj i vođenje projekata u oblasti održivog razvoja korišćenjem energije sunca i vetra.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za korišćenje softverskih alata za razvoj i rukovođenje projektima i za razvoj i projektovanje uređaja za korišćenje energije sunca i vetra.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Direktna konverzija solarne energije u toplotu i elektricitet. Vetar kao oblik energije sunca. Klimatologija vetra i metode procene energetskog potencijala vetra. Vetroparkovi i izolovane vetroturbine. Integracija elektrana u prenosni sistem. Ekološki i ekonomski aspekt izgradnje solarnih i vetroelektrana. Razvoj i upravljanje projektima korišćenja energije sunca i vetra.
  Sadržaj praktične nastave Karakterizacija solarnog panela, karakterizacija minijaturne vetroturbine i obuka za RETScreen softver.
  Literatura
  1. J. Twidell, T. Weir, Renewable Energy Resources, Taylor & Francis Group, London and New York, 2006
  2. www.pveducation.org
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 časova rada na terenu (karakterizacija solarnog panela i minijaturne vetroturbine) i obuka za RETScreen softver.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari