Navigacija

13M061DNKS - Dizajn nanoelektronskih kvantnih struktura

Specifikacija predmeta
Naziv Dizajn nanoelektronskih kvantnih struktura
Akronim 13M061DNKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa najsavremenijim trendovima u oblasti kvantnih poluprovodnički nanostruktura i struktura na bazi metamaterijala (kvantne jame, kvantno kaskadni laseri, spinski filtri, fotonski kristali).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Od studenata se očekuje da kroz izradu projekata primene znanje sa predavanja na konkretnim problemima.
   Sadržaj predmeta
   Link ka stranici predmeta http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1dnk/
   Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1EgNhDlkyXOJtSxZ1Rs9NFyv-oNV-g4hEYlW3fDSh2s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9ae7f29-2a3b-4a2c-8504-91039107bec2&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
   Sadržaj teorijske nastave Tunelovanje elektrona i elektromagnetnih talasa kroz barijeru. Karakteristična vremena pri tunelovanju. Metamaterijali. Uticaj Kerove nelinearnosti. Terahercni kvantni kaskadni laseri. Samosaglasni model. Izlazne karakteristike. Optimizacija spinskih filtara u električnom i magnetnom polju.
   Sadržaj praktične nastave izrada projekata i oformljenje istraživačkih radova
   Literatura
   1. J. Faist, "Quantum cascade lasers", Oxford University Press, 2013.
   2. P. Harrison, A. Valavanis "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2016.
   3. J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003.
   4. Z. Ikonić, V. Milanović: Poluprovodničke kvantne mikrostrukture, Univerzitet u Beogradu, 1997.
   5. radovi iz časopisa (npr. Physical Review, IEEE Quantum Electronics, Journal of Applied Physics i sl.)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0
   Metode izvođenja nastave predavanja, izrada projekata, računarske simulacije, seminari
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0