Navigacija

13M051TSS - Teorija stohastičkih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija stohastičkih sistema
Akronim 13M051TSS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim tehnikama modeliranja i analize stohastičkih procesa, teorije estimacije parametara i stanja sistema, kao i elementima upravljanja stohastičkim sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon položenog kursa, od studenata se očekuje da imaju sledeće veštine: da analiziraju i modeliraju stohastičke procese, da primene različite tehnike estimacije parametara i stanja stohastičkih sistema, i da ovladaju osnovnim tehnikama upravljanja stohastičkim sistemima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Definicija stohastičkih procesa; stacionarnost, ergodičnost, beli stohastički proces; spektralna analiza stohastičkih procesa; propagacija stohastičkih procesa kroz sisteme; Osnovi teorije estimacije; Estimacija determinističkih i stohastičkih parametara; Estimacija stanja stohastičkih sistema; Viener-ov filter, Kalman-ov filter, Prošireni Kalman-ov filter.
  Sadržaj praktične nastave Studenti imaju obavezu da korišćenjem programskog paketa MATLAB isprojektuju neke od pomenutih estimatora.
  Literatura
  1. Fundamnals of Stochastic Systems and Signals and Estimation Theory, B. Kovacevic, Z. Djurovic, Springer Verlag, 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i 15 časova auditorinih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0