Navigacija

13M051TOBS - Tehnike obrade biomedicinskih signala

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnike obrade biomedicinskih signala
Akronim 13M051TOBS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Primena metoda analize i prikaza biomedicinskih signala i podataka sa ciljem dijagnostike i ocene terapijskih modaliteta.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će savladati na kraju kursa osnovne tehnike koje se koriste za obradu biomedicinskih signala i podataka i moći će da primene odgovarajuće metode analize signala u praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Tipovi podataka, vektorske operacije, projektovanje/optimizacija kontrolnih struktura, simulacija biomedicinskih sistema za generisanje biomedicinskih signala. Osnove statističke i numeričke analize. Metode analize glavnih komponenti. Vizuelizacija podataka sa akcentom na topografske mape. Primena odabranih metoda analize na biomedicinske signale sa ciljem dijagnostike i ocene terapije.
  Sadržaj praktične nastave Manipulacija biomedicinskim signalima i podacima u programskom paketu R: simulacije i primena numeričkih i statističkih metoda analize signala.
  Literatura
  1. Biomedical Engineering Theory And Practice. (2015, November 9). Wikibooks, The Free Textbook Project. Retrieved 12:53, May 27, 2016.
  2. R. D. Peng. R programming for data science, Leanpub book, 2014-2016.
  3. Cerutti S., Marchesi C. Advanced Methods of Biomedical Signal Processing, Wiley-IEEE Press, 2011.
  4. Sornmo L., Laguna P. Bioelectric signal processing in cardiac and neurological applications, Elsevier Inc., 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i vežbe na računaru
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 20
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0