Navigacija

13M051SOM - Sistemi odlučivanja u medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi odlučivanja u medicini
Akronim 13M051SOM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave
Sadržaj praktične nastave
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0