Navigacija

13M051RMR - Robusna multivarijabilna regulacija

Specifikacija predmeta
Naziv Robusna multivarijabilna regulacija
Akronim 13M051RMR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Sistemi automatskog upravljanja 1 i Sistemi automatskog upravljanja 2 ili njima ekvivalentni predmeti (analiza i projektovanje linearnih sistema upravljanja).
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa matematičkim osnovama modeliranja linearnih multivarijabilnih sistema, kao i metodama analize nominalnih i robusnih osobina sistema zatvorene sprege. Osposobljavanje studenata za kreiranje robusnih modela. Upoznavanje studenata sa metodama projektovanja robusnih sistema upravljanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: izvrše adekvatnu analizu objekta upravljanja, formiraju robusni model i specifikacije performansi sistema zatvorene sprege, te da projektuju sistem robusnog upravljanja nekom od usvojenih metoda. Takođe, studenti su sposobni da izvrše analizu ostvarenih osobina projektovanog sistema upravljanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Reprezentacija i osnovne osobine multivarijabilnih linearnih modela. Greške modeliranja i robusni modeli. Robusna stabilnost. Robusne performanse. Strukturirana singularna vrednost. Struktura i metode projektovanja robusnih sistema upravljanja.
  Sadržaj praktične nastave Analiza osnovnih osobina multivarijabilnih linearnih modela. Kreiranje robusnih modela. Analiza robusne stabilnosti i robusne performanse. Primena metoda projektovanja robusnih sistema upravljanja. Metode projektovanja na osnovu specifikacija zatvorene sprege. Metode projektovanja na osnovu specifikacija otvorene sprege.
  Literatura
  1. S. Skogestad, I. Postlethwaite: Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
  2. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  3. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0