Navigacija

13M051OUS - Optimalno upravljanje sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Optimalno upravljanje sistemima
Akronim 13M051OUS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da prikaže studentima osnovne metode optimalnog upravljanja sistemima. Značajan deo gradiva će biti posvećen tehnikama za projektovanje optimizacionog kriterijuma, oblastima primene ovakvih tehnika za optimizaciju kao i svest o značaju optimalnosti kao sveprisutnog kodeksa ponašanja u biološkom i socijalnom okruženju.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost formulisanje kriterijuma za optimalno ponašanje sistema upravljanja bez ograničenja, kao i u prisustvu linearnih i nelinearnih ograničenja, a zatim i izbora i projektovanja odgovarajući optimalnih upravljačkih strategija za široku klasu kontinualnih i diskretnih sistema, u skladu sa njihovom reprezentacijom i zadatim željenim perfomaransama.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://automatika.etf.rs/sr/13m051ous
  Sadržaj teorijske nastave Primena metoda optimizacije sa i bez ograničenja u problemima optimalnog upravljanja. Matematičko programiranje i metode numeričkog rešavanja problema optimizacije u prisustvu ograničenja (linearno, kvadratno i nelinearno programiranje). Varijacioni račun u optimalnom upravljanju. Pontrjaginov princip maksimuma. Dinamičko programiranje i diskretni LQR. Uvod u stohastičko optimalnog upravljanja.
  Sadržaj praktične nastave Studenti će imati obavezu da na primeru konkretnog sistema, a korišćenjem programskog paketa MATLAB, realizuju optimalnu upravljačku strategiju.
  Literatura
  1. L. Evans, An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory, University of California, Berkley, 2005
  2. D. Bertsekas, Dynamic Programming and Optimal Control, Belmont, MA: Athena scientific, 2017.
  3. B. Anderson, J. Moore, Linear Optimal Control, Prentice Hall, 1971.
  4. Daniel Tabak, Benjamin C. Kuo, Optimal control by mathematical programming, Prentice Hall, 1971
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja (45) + auditorne vežbe (15) + vežbe za računarom (15)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0