Navigacija

13M051OUS - Optimalno upravljanje sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Optimalno upravljanje sistemima
Akronim 13M051OUS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da prikaže studentima osnovne metode optimalnog upravljanja determinističkim sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost izbora i projektovanja optimalnih upravljačkih strategija za široku klasu kontinualnih i diskretnih determinističkih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://automatika.etf.rs/sr/13m051ous
  Sadržaj teorijske nastave Optimalni linearni regulatori za kontinualne sisteme na bazi ulazno-izlazne reprezentacije ili modela u prostoru stanja, optimalni linearni regulatori za diskretne sisteme na bazi ulazno-izlazne reprezentacije ili modela u prostoru stanja.
  Sadržaj praktične nastave Studenti će imati obavezu da na primeru konkretnog sistema, a korišćenjem programskog paketa MATLAB, realizuju optimalnu upravljačku strategiju.
  Literatura
  1. H. Kwakernaak, R. Sivan, Linear Optimal Control Systems, John Wiley, 1972.
  2. B. Anderson, J. Moore, Linear Optimal Control, Prentice Hall, 1971.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli; ukupno 75 sati samostalnog učenja: 4h5 sati pripreme domaćih zadataka i 55 sati pripreme za završni ispit.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0