Navigacija

13M051DIF - Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja
Akronim 13M051DIF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Osnovni kurs OS3SAU1, OG3SAU ili izborni, OT3SAU, OE3SAU
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa modeliranjem distribuiranih sistema. Električni vodovi sa distribuiranim parametrima, prenos mase i toplote, elektromagnetizam. Numeričke metode rešavanja PDJ: metod konačnih razlika i elemenata. Frakcioni modeli distribuiranih sistema. Analiza frakcionih sistema i sinteza frakcionih zakona upravljanja. Realizacija frakcionih zakona upravljanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da izvrše adekvatnu analizu distribuiranih i frakcionih sistema. Takođe su osposobljeni da realizuju frakcione zakone upravljanja, imajući u vidu inherentna ograničenja performansi objekata upravljanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi i definicije. Distribuirani i frakcioni sistemi (DFS). Modelovanje DFS. Simulacija DFS. Stabilnost FS. Diskretizacija FS. Analogna i digitalna realizacija frakcionih zakona upravljanja. Primena programskih alata za projektovanje DFSU. Frakcioni PID regulator
  Sadržaj praktične nastave Simulaciona analiza DFSU. Frakcioni regulatori (FR) i sistemi u zatvorenoj povratnoj sprezi sa FR. Optimizacija FR. Upoređenje sa standardnim industrijskim regulatorima.
  Literatura
  1. Tomislav Šekara, Frakcione transformacije sa primjenom u sistemima automatike i električnim kolima, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Doktorska disertacija 2006.
  2. 2.1 Tomislav Šekara, Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja, beleške za predavanje. 2.2 Tomislav Šekara, Frakcioni sistemi upravljanja, ETF, I.Sarajevo 2011.
  3. Control and Optimization of Distributed Parameters Systems-Electrical Engineering Course, University of California, Berkeley.
  4. 4.1. K. B. Oldham and J. Spanier, The Fractional Calculus. New York and London, 1974. 4.2. I. Petraš, I. Podlubny, P. O'Leary, L. Dorčak and B.M. Vinagre, Analogue realization of fractional order controllers, Fakulta BERG, TU Košice, 2002.
  5. Graham C. Goodwin, Stefan F. Graebe, Mario E. Salgado, “Control System Design” Prentice Hall 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja +15 sati laboratorijskog rada, uz primenu računara za analizu i projektovanja distribuiranih i frakcionih sistema upravljanja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 40