Navigacija

13M044SRV - Namenski sistemi za rad u realnom vremenu

Specifikacija predmeta
Naziv Namenski sistemi za rad u realnom vremenu
Akronim 13M044SRV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje i osposobljavanje studenata sa osnovnim karakteristikama sistema za rad u realnom vremenu, arhitekturom operativnih sistema za rad u realnom vremenu, teorijom raspoređivanja, konceptom multitaskinga i principima projektovanja i razvoja sistema u realnom vremenu. Osposobljavanje studenata da analiziraju, projektuju i realizuju sistem za rad u realnom vremenu baziran na mikrokontroleru.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da samostalno projektuju arhitekturu namenske aplikacije sistema za rad u realnom vremenu prema funkcionalnoj specifikaciji sistema. Studenti će moći da primene stečena znanja u razvoju i implementaciji namenskih aplikacija za rad u realnom vremenu kao i za analizu njihovih performansi.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura operativnih sistema za rad u realnom vremenu, upotreba objekata i servisa operativnog sistema, primena koncepata komunikacije i sinhronizacije izvršavanja programskih niti. Razvoj aplikacija za rad u realnom vremenu.
Sadržaj praktične nastave Upotreba biblioteka programskih funkcija odabranog operativnog sistema za rad u realnom vremenu. Projektovanje i razvoj namenskog softvera za rad u realnom vremenu. Analiza performansi.
Literatura
  1. Beleške sa predavanja su dostupne preko veb stranice predmeta
  2. Qing Li and Carolyn Yao, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, 2003
  3. Phillip A. Laplante, Real-Time Systems Design And Analysis, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2004
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 15 časova vežbi na tabli i 15 časova u laboratoriji. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i rada na projektu, od čega 3 časa nedeljno u toku semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 20