Navigacija

13M041SMS - Savremeni merni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Savremeni merni sistemi
Akronim 13M041SMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Poznavanje osnova elektronike i mikroprocesora. Poznavanje osnova arhitekture računara i programiranja. Položen ispit "Elektronski merni sistemi"
  Ciljevi izučavanja predmeta Da se studenti maste studija upoznaju sa pravcima razvoja modularne instrumentacije i distribuiranih industrijskih fieldbus sistema. Da se studenti osposobe za rad u oblasti elektronskih merenja, instrumentacije i mernih sistema u industriji i naučno-istraživačkim organizacijama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti bi trebalo da umeju da analiziraju, projektuju i integrišu hardver i softver savremenog modularnog ili distribuiranog mernog sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Sistemski pristup u projektovanju mernih sistema Modularni merni sistemi: Merni hardver, korisnički interfejs, povezivanje; NIM, CAMAC, VME, VXI i PXI merna instrumentacija Distribuirani merni sistemi: Inteligentni merni pretvarači, bežični i web senzori; Fieldbus sistemi, komunikacioni protokoli; IEEE 1451 serija standarda; Industrijske merne mreže Softver mernih sistema.
  Sadržaj praktične nastave Savremeni senzori i interfejsna kola Složeni merni sistemi. IEEE-488 bazirani sistemi za merenje i testiranje Distribuirani merni sistemi na osnovi fieldbus magistrale Merni sistemi na osnovi Interneta Arhitektura, projektovanje i realizacija web senzora Arhitektura, projektovanje i realizacija bežičnih senzora
  Literatura
  1. Drndarević V.,"Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja", Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. Doebelin E. O. "Measurement Systems", Application and Design, McGraw-Hill International, Fourth Edition, 1990.
  3. Jacob Fraden , Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer; 3rd ed. edition (December 4, 2003)
  4. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society
  5. Stanković D., "Fizičko-tehnička merenja", Univerzitet u Beogradu, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja u učionici uz korišćenje prezentacija elemenata mernih sistema Vežbe u učionici, računarskoj laboratoriji i laboratoriji za elektroniku
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20