Navigacija

13M041IVS - Integrisani višeprocesorski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Integrisani višeprocesorski sistemi
Akronim 13M041IVS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Namenski računarski sistemi
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je upoznavanje studenata sa konceptom razvoja hardvera i softvera integrisanog višeprocesorskog sistema implementiranog na SoC FPGA platformi. Studenti će steći znanja vezana za proces projektovanja i razvoja sistema baziranog na višeprocesorskoj arhitekturi, razmatrati osnovne parametre koji se koriste u analizi performansi sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Stečena znanja su primenljiva u oblasti razvoja složenih višeprocesorskih sistema za merenje, upravljanje i obradu podataka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u paralelno procesiranje, osnovni pojmovi, klasifikacije i modeli. Osnovne višeprocesorske arhitekture, metodologije u projektovanju sistema i primeri primene. Karakteristike arhitektura za paralelno procesiranje, analiza performansi.
  Sadržaj praktične nastave Prakična nastava uključuje projektovanje hardvera i razvoj softvera za konkretan višeprocesorski sistem baziran na FPGA platformi.
  Literatura
  1. Norm Matloff, Programming on Parallel Machines, eBook under Creative Commons license, 2013.
  2. Ahmed Amine Jerraya, Wayne Wolf, Multiprocessor Systems-on-chips, Morgan Kaufmann, Sept 2004.
  3. Ari Kulmala, Scalable Multiprocessor System-on-chip Architecture Design on FPGA, Tampere University of Technology, 2009.
  4. Creating Multiprocessor Nios II Systems, Altera corporation, 2011.
  5. R.S. Janka, Specification and Design Methodology for Real-Time Embedded Systems, Springer, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i praktična nastava. Izrada samostalnih studentskih projekata. Fond časova nedeljno: 2+2+0 časova.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari