Navigacija

13M041IKS - Integrisana kola za komunikacione sisteme

Specifikacija predmeta
Naziv Integrisana kola za komunikacione sisteme
Akronim 13M041IKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Proučavanje arhitektura i implementacija integrisanih kola za primenu u komunikacionim sistemima. Osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje integrisanih primopredajnika, primenom analitičkih metoda, simulatora električnih kola i elektromagnetskih simulatora. Upoznavanje studenata sa savremenim fleksibilnim multistandard arhitekturama (Field Programmable RF) i metodama digitalne kalibracije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku predmeta studenti će biti osposobljeni da: - razumeju fundamentalna i tehnološka ograničenja integrisanih primopredajnika, - razumeju specifičnosti integrisanih primopredajnika, - razumeju sistemske zahteve, i na osnovu njih samostalno izaberu optimalnu arhitekturu i izvedu specifikacije integrisanog kola, - samostalno projektuju i integrišu primopredajnik na čipu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fundamentalna i tehnološka ograničenja. Analiza integrisanog primopredajnika, izbor arhitekture i izvođenje specifikacija blokova. Fleksibilne arhitekture za digitalnu kalibraciju i kompenzaciju. Primena elektromagnetskih simulatora u projektovanju. Tehnike za kompenzaciju parazitnih elemenata pakovanja. ESD zaštita mikrotalasnih integrisanih kola. Integracija čipa. Field Programmable RF (FPRF).
  Sadržaj praktične nastave Vežbe se izvode na tabli ili pomoću prezentacija. Laboratorijske vežbe se izvode na računarima pomoću softverskog paketa Cadence Virtuoso.
  Literatura
  1. T. Lee, “The design and implementation of low-power CMOS radio receivers”, Springer; 2002
  2. S. Voinigescu, “High-Frequency Integrated Circuits”, Cambridge University Press, 2013
  3. B. Yarman, “Design of ultra wideband power transfer networks”, Wiley, 2010
  4. H. Darabi, “Radio Frequency Integrated Circuits and Systems,” Cambridge University Press, 2015
  5. Kolekcija radova iz referentnih stručnih časopisa
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe na tabli, prezentacije, interaktivno projektovanje. Pregled savremenih ostvarenja (state of the art). Laboratorijske vežbe na računarima. Samostalni rad na izradi projekta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 60