Navigacija

13M041DVS - Digitalni VLSI sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalni VLSI sistemi
Akronim 13M041DVS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Projektovanje VLSI sistema
  Ciljevi izučavanja predmeta Detaljnije upoznavanje sa "front end" i "back-end" metodologijom projektovanja digitalnih VLSI sistema. Ovladavanje tehnikama ASIC projektovanja. Upoznavanje sa tehnikama projektovanja integrisanih sistema male potrošnje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Dizajnirati, simulirati, implementirati i testirati zadat digitalni sistem korišćenjem ASIC metodologije projektovanja.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://tnt.etf.bg.ac.rs/~ms1dvs/
  Sadržaj teorijske nastave Front-end: Projektovanje sistema na čipu, metodologija, IP blokovi, jezici za projektovanje. Dekompozicija procesiranja hardver-softver. Platforme za projektovanje, procesorska jezgra, memorije, magistrale, integracija IP blokova. Sistemi u istom kućištu. Logička i sinteza visokog nivoa. Back-end: planiranje lejauta, ograničenja. Aritmetička kola u VLSI sistemima. Projektovanje IK male potrošnje.
  Sadržaj praktične nastave Implementacija jednog digitalnog VLSI sistema veće složenosti na FPGA razvojnim pločama ili realizacija lejauta za ASIC.
  Literatura
  1. Beleške sa predavanja raspoložive na sajtu katedre/predmeta
  2. S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
  3. P.P. Chu, "Embedded SoPC Design with Nios II Processor and VHDL Examples", Wiley, 2011.
  4. R. Sass, A. G. Schmidt, "Embedded Systems Design with Platform FPGAs: Principles and Practices", Morgan Kaufmann, 2010
  5. P.R. Schaumont, "A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign", 2nd Ed, Springer, 2012
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja - Power Point prezentacije. Auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti 50
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0