Navigacija

13M034MIST - Simulacija telekomunikacionih mreža

Specifikacija predmeta
Naziv Simulacija telekomunikacionih mreža
Akronim 13M034MIST
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente s osnovama matematičkog modeliranja, računarske simulacije i hardverske emulacije telekomunikacionih sistema i mreža u cilju njihovog projektovanja i optimizacije performansi.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa, studenti će steći potrebna znanja za primenu softverskih alata za simulaciju telekomunikacionih sistema i mreža u cilju njihove analize, projektovanja i optimizacije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Metodologija modeliranja i simulacije u telekomunikacijama. Formiranje simulacionog modela. Monte Carlo simulacija. Numerički aspekti simulacije. Obrada rezultata. Uslovi za završetak simulacije. Simulacija retkih događaja. Optimizacija. Simulacija telekomunikacionih i računarskih mreža. Hardverska emulacija (hardware in the loop).
Sadržaj praktične nastave Rad u slobodnim softverskim alatima za simulaciju - GNU Octave, Python, ns-3, gns3, Omnet++ itd. - analiza karakterističnih protokola i sistemskih konfiguracija. Simulacija i emulacija telekomunikacionih uređaja i mreža.
Literatura
  1. M. Bjelica: "Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama", ETF 2013.
  2. Averill M. Law: “Simulation Modeling & Analysis”, McGraw-Hill, 2007.
  3. M. Bjelica: “Programski jezik Python – skripta za studente telekomunikacija”, ETF 2016.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, praktične vežbe; projekti
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti 50
Kolokvijumi 0
Seminari 0