Navigacija

13M031ZOB - Zaštita od buke i vibracija

Specifikacija predmeta
Naziv Zaštita od buke i vibracija
Akronim 13M031ZOB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Elektroakustika
  Ciljevi izučavanja predmeta Ovaj predmet daje studentima osnove iz oblasti zaštite od buke i vibracija kao inženjerskog delovanja u oblasti ekologije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje kriterijuma procene ugroženosti bukom, metode dijagnostike stanja buke i uobičajenih metoda zaštite.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvodni pojmovi iz oblasti zaštite od buke i vibracija: buka kao ekološki faktor, uznemiravanje bukom, psihološki i fiziološki efekti buke. Oštećenja čula sluha. Efekti buke na govor. Kriterijumi zaštite, akustička dilema. Zakonska regulativa iz oblasti zaptite od buke i vibracija i kriterijumi zaštite. Osnovni principi merenja nivoa zvuka. Merni mikrofon, vrste i namena, mikrofonski predpojačavači.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske i demonstarcione vežbe.
  Literatura
  1. Udžbenik dostupan u elektronskom obliku na sajtu Katedre
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja i demonstracije u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0