Navigacija

13M031SVB - Sistemi sa više brzina

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi sa više brzina
Akronim 13M031SVB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne principe obrade signala s više brzina. Fokus je na algoritmima i ralizacionim strukturama sistema s više brzina. Cilj je da se analiziraju primene u telekomuniakcijama i obradi audio signala i da se razviju softverska rešenja za tipične praktične probleme.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da: -razumeju osnovne i napredne koncepte vezane za obradu signala s više brzina -simuliraju sisteme s više brzina u MATLAB (MATLAB klon) okruženju -primene tehnike obrade signala s više brzina u rešavanju problema vezanih za telekomunikacije i obradu audio signala i da ta rešenja realizuju
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnove sistema s više brzina, downsampling, upsampling, decimation, interpolation, filtri u sistemima s više brzina (FIR IIR), promena frekvencije odabiranja sa racionalnim i sa proizvoljnim faktorom, tehnike obrade signala s više brzina u projektovanju filtara, filtarske banke, banke sa savršenom i približno savršenom rekonstrukcijom, sistemi sa više brzina u telekomunikacionim i audio sistemima.
  Sadržaj praktične nastave Analiza i sinteza filtara u sistemima s više brzina, simulacija sistema s više brzina u MATLAB (MATLAB klon) okruženju.
  Literatura
  1. Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
  2. G. Dolecek, Multirate Systems, Design and Application, Idea Group Publishing, 2002.
  3. N. J. Fliege, Multirate Digital Signal Processing: Multirate Systems - Filter Banks - Wavelets, Wiley, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe, projekat
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0