Navigacija

13M031STT - Statistička teorija telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Statistička teorija telekomunikacija
Akronim 13M031STT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Uvod u statističku analizu signala u telekomunikacijama. Osnovi teorije filtracije i detekcije. Primena izložene teorije pri projektovanju telekomunikacionih sistema i statističkoj analizi velike količine podataka.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim metodama koje koriste probabilistički pristup u tretiranju i rešavanju problema u telekomunikacijama. Posebna pažnja biće posvećena primeni stečenih znanja pri analizi performansi telekomunikacionih sistema, kao i primeni metoda statističke analize pri donošenju optimalnih odluka vezanih za pretragu skrivenih informacija u velikim skupovima podataka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Raspodele i transformacije slučajnih promenljivih. Karakteristična funkcija. Matrice korelacije i kovarijanse. Izdvajanje glavnih komponenti i dekompozicija po singularnim vrednostima. Estimacija, predikcija i detekcija signala. Detekcija u višeantenskim radio sistemima (MIMO), prostorno vremenski kodovi. Regresiona analiza. Analiza podataka, primena matričnih metoda u prepoznavanju obrazaca.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe i domaći zadaci
  Literatura
  1. D. Drajić, Uvod u statističku teoriju telekomunikacija, II izdanje, Akademska misao, 2006, Beograd.
  2. D. Middleton, An Introduction to Statistical Communication Theory, McGraw-Hill Book Company, New York, 1958. (2nd reprint Ed., IEEE Press, New York 1996.)
  3. H. L. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I: Detection, Estimation, and Linear Modulation Theory, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
  4. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, 2009.
  5. P. Moulin, V. Veeravalli, Statistical Inference for Engineers and Data Scientists, Cambridge University Press, 2018.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja i rešavanja računskih zadataka, projekata (po izboru).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0