Navigacija

13M031PDT - Principi dizajna telekomunikacionih mreža visoke raspoloživosti

Specifikacija predmeta
Naziv Principi dizajna telekomunikacionih mreža visoke raspoloživosti
Akronim 13M031PDT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa teorijskom osnovom, tehnikama i principima dizajna telekomunikacionih mreža visoke raspoloživosti. Praktična obuka studenata za konfigurisanje protokola na mrežnim uređajima za postizanje brzog oporavka od kvarova u mreži.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će naučiti teorijske osnove i metode za postizanje visoke raspoloživosti u telekomunikacionim mrežama. Naučiće kako se rešavaju problemi dizajna mreža visoke raspoloživosti. Studenti će biti obučeni da konfigurišu mrežne uređaje tako da dođe do brzog oporavka u slučaju kvarova u mreži.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Definicija i pregled aspekata raspoloživosti u telekom. mrežama. Teorija raspoloživosti i pouzdanosti telekom. uređaja i sistema. Tehnike povećanja raspoloživosti mrežnih uređaja i mreža. Dizajn mreža visoke raspoloživosti. Pregled i analiza problema ostvarivanja visoke raspoloživosti mreža. Protokoli i tehnike za postizanje visoke raspoloživosti u mrežama. Geolokacijska redudantnost.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske i pokazne vežbe u okviru kojih će se studenti upoznati sa praktičnim rešavanjem problema iz oblasti visoke rapoloživosti mreža. Praktičan rad koji podrazumeva konfigurisanje mrežnih uređaja u cilju ostvarivanja visoke dostupnosti mreže (rad u odgovarajućim simulatorima).
Literatura
  1. M. Pioro, D. Medhi, Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks, Elsevier, 2004.
  2. J. Sonderegger, O. Blomberg, K. Milne, S. Palislamovic, JUNOS High Availability: Best Practices for High Network Uptime, O Reilly Media, 2009.
  3. RFCs and standards (RFC 4090, RFC 5798, RFC 5880, RFC 8271,...)
  4. Selected papers from journals and conferences
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja, vežbi na tabli i lab vežbi. U okviru vežbi studenti rešavaju praktične probleme iz oblasti dizajna i planiranja mreža visoke raspoloživosti. U okviru lab vežbi studenti se praktično obučavaju za konfigurisanje mrežnih uređaja u cilju postizanja visoke dostupnosti u telekomunikacionim mrežama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 50
Kolokvijumi 0
Seminari 0