Navigacija

13M031FPG - Forenzičko prepoznavanje govornika

Specifikacija predmeta
Naziv Forenzičko prepoznavanje govornika
Akronim 13M031FPG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima položen ispit iz predmeta - Osnovi govorne komunikacije
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim obeležjima govora kao biometrijskim indikatorima identiteta čoveka, osnovnim pristupima u analizi audio snimaka i interpretaciji rezultata analize.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Stvaranje predznanja za specifičnu oblast primene analize govora.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Osnovi forenzičke akustike, fonetike i lingvistike; forenzička verifikacija i identifikacija govornika, auditivno i automatsko prepoznavanje, analiza akustičkih obeležja, spektrografska analiza, analiza kvaliteta glasa, varijacije u govornom izrazu, intra- i inter-spikerske varijacije, "voice line-up" prepoznavanje, multidimenzionalna interpretacija forenzičke analize, ''likelihood" kriterijum, verbalna skala, validnost forenzičke analize, manipulacije snimcima.
    Sadržaj praktične nastave Predavanja sa Power point prezentacijama, interaktivne demnostracije i eksperimenti, izrada seminarskog i/ili projekta.
    Literatura
    1. Philip Rose. Forensic speaker identification. Taylor & Francis, London and New York, 2002.
    2. Harry Hollien. Forensic voice identification. Academic Press, San Diego, 2002.
    3. S. Jovičić. Govorna komunikacija: fiziologija, psihoakustika i percepcija. Nauka, 1999, Beograd
    4. Skripta u elektronskom obliku (ppt)
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije, izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 30