Navigacija

13M031BM - Bežične mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Bežične mreže
Akronim 13M031BM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Radio komunikacije, Radio-sistemi
Ciljevi izučavanja predmeta Definisati specifičnosti projektovanja različitih tipova bežičnih mreža. Utvrditi sličnosti i razlike u tehnikama pristupa bežičnom medijumu sa akcetom na mreže koje vode računa o kvalitetu servisa. Analizirati protokole za upravljanje mobilnošću (raoming, handover). Utvrditi specifičnosti razvoja bežičnih mreža čiji čvorovi imaju više radio interfejsa i rade na više različitih radio kanala.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da razume organizaciju različitih tipova savremenih bežičnih mreža, da ima sposobnost da samostalno sprovede osnovne faze projektovanja ovakvih sistema.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://telit.etf.rs/
Sadržaj teorijske nastave Tehničko-tehnološka koncepcija WLAN, 3GPP, senzorskih, mesh i WiMax mreža. Arhitekture, protokoli na MAC sloju (posebno, tehnike pristupa bežičnom medijumu), protokoli za upravljanje mobilnošću, sigurnost u bežičnim mrežama. Specifičnosti MIPv4, MIPv6 i micromobility protokola. Problemi povezivanja 3GPP i WLAN mreža. Tehnike rutiranja. Koncept bežičnog čvora sa jednim i više radio-interfejsa.
Sadržaj praktične nastave Merenja u WLAN mrežama. Konfigurisanje i analiza rada bežičnih WLAN mreža. Analiza MAC protokola za senzorske i mesh mreže kroz programske pakete razvijene za te namene.
Literatura
  1. N. Nešković, Lokalne bežične mreže, Akademska misao, Beograd, oktobar 2016
  2. IEEE standardi
  3. J. Chen, T. Zhang, "IP-Based Next-Generation Wireless Networks", John Wiley, 2004.
  4. T. Maufer, "A Field Guide to Wireless LANs for Administrators and Power Users, Prentice Hall, 2003.
  5. E. Hossain, K.K. Leung, "Wireless Mesh Networks - Arhitectures and Protocols", Springer, 2008.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0