Navigacija

13M021SSE - Sistemi za skladištenje energije u elektroenergetskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi za skladištenje energije u elektroenergetskim sistemima
Akronim 13M021SSE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Sagledavanje specifičnosti problema skladištenja energije u EES i načina za njihovo rešavanje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje osnovnih znanja o tehnologijama i značaju skladištenja energije u EES-u.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Skladištenje energije kao zaseban deo EES-a. Primena sistema za skladištenje energije. Tehnike za skladištenje energije. Dimenzionisanje sistema skladištenja i izbor tehnike. Integracija sistema za skladištenje u EES. Uticaj sistema za skladištenje energije na prelazne procese u EES. Optimalna eksploatacija sistema za skladištenje energije.
  Sadržaj praktične nastave Individualni rad sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada.
  Literatura
  1. Jensen Johaness, Sorensen, Bent,Fundamentals of energy storage, Wiley interscience, 1984.
  2. Andrej G. Ter-Gazaran, Energy Storage for Power Systems, IET Publishing 1994.
  3. Huggins, Robert A., Energz storage, Springer 2010.
  4. Zito, Ralph, Energy storage: a new approach, Willey-Blackwell 2010.
  5. Vladica Mijailović, Distribuirani izvori energije, Akademska misao 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Izrada seminarskih radova.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 40