Navigacija

13M021PNV - Projektovanje TS nadzemnih i kablovskih vodova

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje TS nadzemnih i kablovskih vodova
Akronim 13M021PNV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema uslova
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa procesom projektovanja transformatorskih stanica, nadzemnih i kablovskih vodova.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za uključivanje u projektantske timove koji se bave projektovanjem transformatorskih stanica ili nadzemnih i kablovskih vodova.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Studije opravdanosti, generalni projekti, idejni projekti, glavni projekti, izvođački projekti i projekti izvedenog stanja za transformatorske stanice, nadzemne i kablovske vodove. Stručna kontrola projekata, tehnička kontrola projekata. Tehnički prijem izvedenih objekata.
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. M. Bogner - Priručnik za izradu projektne dokumentacije-, ETA Beograd 2007.
  2. Projekti Elektroistoka, Mašinoprojekta, Jaroslava Černog i drugih.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe i izrada projektne dokumentacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 25 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 35
  Seminari