Navigacija

13M021MID - Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja

Specifikacija predmeta
Naziv Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja
Akronim 13M021MID
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa najvažnijim metodima monitoringa i dijagnostike elemenata visokonaponskih postrojenja. Upoređenje postojećih i novoformiranih postupaka za monitoring i dijagnostiku.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izbor odgovarajućih metoda i tehnika za određivanje stvarnog stanja visokonaponske opreme i sistema, neophodnih za njihovo pouzdano korišćenje i upravljanje resursima
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Pregled monitoringa stanja. Dobit od monitoringa stanja. Monitoring visokonaponske opreme: koje parametre bi trebalo nadzirati? Kontinualni ili periodični monitoring. Informacije neophodne za pouzdano korišćenje visokonaponske opreme i upravljanje resursima. Termovizijski postupak.
  Sadržaj praktične nastave Primeri merenja parcijalnih pražnjenja. Inteligentni sistemi za monitoring i dijagnostiku. Karakteristike. Primeri. Napredni dijagnostički metodi, softverski alati i primeri primene u monitoringu i dijagnostici stanja nadzemnih vodova.
  Literatura
  1. H.M.Ryan, “High voltage engineering and testing”, 2nd Edition, IEE Publishing London, p.728, 2001.
  2. A. Haddad and D.F. Warne, “Advances in high voltage engineering”, IEE Publishing London, p.647, 2004.
  3. CIGRE Brochure No.167, Working Group 13.09, “User guide for the application of monitoring and diagnostic techniques for switching equipment for rated voltages of 72.5 kV and above”, Paris, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi. Vežbe obuhvataju rešavanje zadataka, merenja u laboratoriji ili na terenu i simulacije na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 20