Navigacija

13M021KT - Kablovska tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Kablovska tehnika
Akronim 13M021KT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa konstruktivnim elementima energetskih kablova i materijalima za njihovu izradu, električnim i termičkim proračunom energetskih kablova, kablovskim priborom, polaganjem i instalacijom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti obučeni da samostalno rade na poslovima projektovanja, analize rada i eksploatacije energetskih kablova.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Konstrukcije niskonaponskih i visokonaponskih kablova. Kablovi za visoke i veoma visoke napone. Nazivni naponi energetskih kablova. Strujna opteretljivost energetskih kablova. Efekti kratkog spoja. Uticaj energetskih kablova na kontrolne i telekomunikacione vodove. Polaganje kablova. Kablovske završnice i spojnice. Električna merenja na položenim kablovima. Određivanje mesta kvara na kablu.
  Sadržaj praktične nastave Rad u programskim alatima za proračun strujne opteretljivosti energetskih kablova.
  Literatura
  1. Dragan S Tasić, Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike, Edicija osnovni udžbenici, Elektronski fakultet Niš, 2001.
  2. Dragan S Tasić, Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike - Zbirka rešenih zadataka, Elektronski fakultet Niš, 2003.
  3. Stojan V. Nikolajević, Kablovska Tehnika, JP Službeni list SRJ, Beograd 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, numeričke vežbe, praktična nastava na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0