Navigacija

13M011MMR - Matematičko modelovanje i računarska simulacija termičkih procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Matematičko modelovanje i računarska simulacija termičkih procesa
Akronim 13M011MMR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski pretvarači
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta Termički procesi u elektroenergetici
  Ciljevi izučavanja predmeta Primena savremenih računarskih tehnika na rešavanje praktičnih termičkih problema u elektrotehnici.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Napredne tehnike modelovanja termičkih procesa. Ilustracija savremenih metoda za rešavanje termičkih problema i primena metoda u samostalnom radu studenata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Modelovanje nestacionarnih nelinearnih termičkih problema u elektroenergetici. Proračunske metode iz prakse zasnovane na uprošćenjima. Praktična potreba i efekti primene tačnih proračuna. Teorijske osnove na kojima su bazirani savremeni računarski simulacioni programi i programi bazirani na metodi konačnih elemenata.
  Sadržaj praktične nastave Numerički primeri, prezentacije softvera i samostalna izrada modela i izvršenje proračuna na računaru.
  Literatura
  1. F.P.Incropera, D.P.DeWitt: "Fundamentals of heat and mass transfer", John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002
  2. M. A. Bhatti: "Fundamental Finite Elements Analysis ans d Applications", John Wiley&Sons, 2005
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracija softvera, numeričke vežbe, samostalni rad studenata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 50